Telf. 971856000
iessantamargalida@educaib.eu

Fons social europeu

Oferta educativa CFGS

1r curs

2n curs
 0011.Didàctica de l'educació infantil (260h)  0013.El joc infantil i la seva metodologia (160h)
 0012.Autonomia personal i salut infantil (160h)  0016.Desenvolupament socioafectiu (100h)
 0014.Expressió i comunicació (160h)  0017.Habilitats socials (100h)
0015.Desenvolupament cognitiu i motor (200h) 0018.Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social (100h)
0021.Formació i orientació laboral (90h) 0020.Primers auxilis (40h)
+90 h mòdul impartit en anglès 0022.Empresa i iniciativa emprenedora (60h)
  0023.Formació en centres de treball (400h)
  0019.Projecte d'atenció a la infantesa (40h)
  +40 h al mòdul impartit en anglès