Telf. 971856000
iessantamargalida@educaib.eu

Fons social europeu

Oferta educativa CFGM

TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

    imprimir

      DURADA DEL CICLE

       2000 hores (2 cursos acadèmics)

HORARI

15:00h -21:00 h

ACCÉS AL CICLE FORMATIU

Accés directe:

Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca)

Haver aprovat 2n BUP

Haver aprovat FP Bàsica

Amb una prova d’accés:

 Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 17 anys o més, o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.

Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

     SORTIDES PROFESSIONALS

 • CUIDADOR DE PERSONES EN EL DOMICILI
 • RESIDÈNCIES
 • CENTRES DE DIA
 • TELEASSISTÈNCIA...

     PLA D'ESTUDIS

 1r curs 2n curs
M020.Primers auxilis M216.Atenció sanitària
M212.Organització de l'atenció a PSD M211.Destreses socials
M212.Característiques i necessitats de les PSD      M219.Empresa i iniciativa emprenedora
M213.Atenció i suport psicosocial M220.Formació en centres de treball
M215.Suport domiciliari M214.Suport a la comunicació
M217.Atenció higiènica M831.Teleassistència
M218.Formació i orientació laboral  

     ESTUDIS POSTERIORS

    Cicles de grau superiors EDUCACIÓ INFANTIL, ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL, INTEGRACIÓ SOCIAL...

    EMPRESES COL·LABORADORES

 •  Centre de dia Pollença. AFAMA
 • CEE Joan XXIII. Agrupació pro-minusvàlids psíquics
 • Serveis Socials. Ajuntaments de Santa Margalida
 • Amadiba- Santa Margalida. AMADIBA
 • Novaedat-Inca. Geriatrico Manacor SA
 • Residencia Huialfàs. Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Serveis Socials Algaida. Mancomunitat del Pla de Mallorca
 • Novaedat- Can Picafort. Novaedat Picafort S.A
 • Taller ocupacional Alzinar. PRODIS
 • Residència Sant Domingo
 • Centro residencial Sarquavitae Alcudia. SAR Residencial y asistencial
 • Serveis Socials Alcudia. Ajuntament Alcudia
 • Serveis Socials Sa Pobla. Ajuntament Sa Pobla
 • Serveis Socials Muro. Ajuntament Muro
 • Residència Muro. Ajuntament Muro
 • Ceip Son Basca. Ajuntament Sa Pobla
 • Master Misericordiae. CEE